DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Taum Meztik
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 16 February 2007
Pages: 108
PDF File Size: 18.24 Mb
ePub File Size: 10.58 Mb
ISBN: 597-1-60351-241-1
Downloads: 57942
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikarr

Published on Oct View 64 Download 2. Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V.

Viduthalai – Anton Balasingham

Koliki je linijski napon izvora? Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih?

Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

  KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOJE PDF

Transformatori – – Free Download PDF

Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja. Omske otpore i rasipanje zanemariti. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici. Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri?

Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za transfirmatori regulacijske poloaje. Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima? transformatri

Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno?

FEM analysis and design of a voltage instrument transformer for digital sampling wattmeter

Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora? Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Izraunati dozvoljeno transfromatori preoptereenja za: Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C.

  ANSI AWS D14.1 PDF

Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka. Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Torusni transformatori – Uvod Documents. Osnovi elektrotehnike – Transformatori Transforatori.

Predavanja – Transformatori – Documents. Transformatorri i zrani transformatori Education. AGU Katalog – strujni transformatori Documents. Transformatori – vts- masine Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

EEP Transformatori

Elektricni transformatori i generatori Documents. Motori i Transformatori Documents. Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering.